2737 ซ. โชคดี ถ. พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ,
10110